Matura

Egzamin maturalny

W roku szkolnym 2023/2024 w naszym Zespole egzamin maturalny będzie odbywał się w dwóch formułach:

– Formuła 2023 dla:

1) uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą:

a) 4-letnie liceum ogólnokształcące

b) 5-letnie technikum

c) branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej

2) absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023

– Formuła 2015 dla:

1) uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą branżową szkołę II stopnia na podbudowie gimnazjum

2) absolwentów wszystkich typów szkół z lat ubiegłych,

a) 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022

b) 4-letniego technikum z lat 2006–2023.

Uczniowie klas maturalnych liceum ogólnokształcącego i technikum oraz słuchacze branżowej szkoły II stopnia składają e-deklarację tylko w formie elektronicznej za pomocą systemu ZIU do dnia 2 października 2023 r.

Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji. Instrukcja składania i przyjmowania e-deklaracji

Absolwenci składają deklarację w postaci papierowej albo elektronicznej.

Osoby składające deklarację w wersji elektronicznej (e-deklarację) –

  • wypełniają ją w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownik (ZIU) na stronie internetowej: https://wyniki.edu.pl/; logowanie do ZIU jest możliwe za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły.
  • po wypełnieniu e-deklaracji dołączają wyraźne skany dokumentów takich jak: świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości oraz, jeśli jest taka konieczność, dyplom zawodowy uprawniający do rezygnacji z przedmiotu dodatkowego, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą specyficzne trudności w nauce lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej. Dołączając skany dokumentów, składają oświadczenie o ich zgodności z papierowymi oryginałami.
  • Uwaga: Każdy absolwent ma obowiązek upewnić się, czy nie dotyczy go obowiązek wniesienia opłaty za egzamin!