Dokumenty

Wymagane dokumenty.

1. Podanie o przyjęcie do szkoły potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.

2. Kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3. Wypełniony kwestionariusz osobowy kwestionariusz do pobrania.

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum, branżowej szkoły I stopnia lub na I semestr branżowej szkoły II stopnia składają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

5. 2 fotografie.

6. Zaświadczenie (jeśli takie posiadają)

a. opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy kandydatów z problemami zdrowotnymi),

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych).


Rekrutacja kandydatów (uczniów) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

PDF – 335KB