widok budynku szkoły od frontu

Dokumenty

Regulamin rekrutacji

PDF – 282KB


Rekrutacja kandydatów (uczniów) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

PDF – 335KB


Kwestionariusz

DOCX – 72KB


Wymagane dokumenty.

1. Podanie o przyjęcie do szkoły potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.

2. Kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3. Wypełniony kwestionariusz osobowy kwestionariusz do pobrania.

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub branżowej szkoły I stopnia składają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

5. 2 fotografie.

6. Zaświadczenie (jeśli takie posiadają)

a. opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy kandydatów z problemami zdrowotnymi),

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych).