Harmonogram rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół   ponadpodstawowych.

(wyciąg z załącznika nr 1 do zarządzenia nr 6
Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024r.)

1.

Od 15 maja 2024r. (środa) do 29 maja 2024r. (środa) do godz. 1500  – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

2.

Od 3 lipca 2024r. (środa) do 10 lipca 2024r. (środa) do godz. 1500 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

3.

Do 10 lipca 2024r. (środa) – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

4.

Do 15 lipca 2024r. (poniedziałek) – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

5.

21 lipca 2023r. (piątek) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

6.

Od 15 maja 2024r. (środa) do 22 lipca 2024r. (poniedziałek) – wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie,

7.

Od 19 lipca 2024r. (piątek) do 24 lipca 2024r. (środa) do godz. 1500 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w  uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

8.

25 lipca 2024r. (czwartek) godz. 1400 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

9.

25 lipca 2024r. (czwartek) – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.