widok budynku szkoły od frontu

Harmonogram rekrutacji

Terminarz dla absolwentów szkoły podstawowej

(wyciąg z załącznika nr 1 do zarządzenia nr 8
Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023r.)

1. od 15 maja 2023r. (poniedziałek) do 19 czerwca 2023r. (poniedziałek) do godz. 1500  – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna),

2. od 23 czerwca 2023r. (piątek) do 12 lipca 2023r. (środa) do godz. 1500 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje,

3. do 12 lipca 2023r. (środa) – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,

4. do 18 lipca 2023r. (wtorek) – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach,

5. 21 lipca 2023r. (piątek) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

6. od 15 maja 2023r. (poniedziałek) do 24 lipca 2023r. (poniedziałek) – wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie,

7. od 21 lipca 2023r. (piątek) do 26 lipca 2023r. (środa) do godz. 1500 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w  uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

8. 27 lipca 2023r. (czwartek) godz. 1400 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

9. 27 lipca 2023r. (czwartek) poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.