widok budynku szkoły od frontu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Siedlcach

Zespół Szkół Ponadpodstawowych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.zsp3.siedlce.pl Data publikacji strony internetowej: 2004-09-01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-11-28. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Lista wykluczeń:mapa google, część dokumentów w formacie pdf Oświadczenie sporządzono dnia : 2022-11-28 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Grzegorczuk , zsp3@zsp3.siedlce.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 257943480 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 usytuowany jest pod adresem ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8, 08-110 Siedlce. Do budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne otwierane ręcznie. Wejście do budynku jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone, prowadzą do niego schody, z możliwością wjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Sekretariat znajduje się na parterze. Istnieje możliwość wyjścia pracownika sekretariatu do osoby z niepełnosprawnościami. Na pierwsze i drugie piętro prowadzą schody. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich oraz pętli indukcyjnych. Szerokość drzwi wejściowych do sal lekcyjnych wynosi 90 cm i pozwala na swobodne przejechanie wózkiem inwalidzkim. W głównym budynku szkoły jest winda, zapewniająca osobom na wózkach inwalidzkich możliwość przemieszczania się pomiędzy piętrami szkoły. Winda znajduje się także w budynku do praktycznej nauki zawodu. W szkole nie ma windy do celów ewakuacyjnych. W budynku głównym, w holu łączącym go z budynkiem do praktycznej nauki zawodu znajdują się schody oraz platforma schodowa umożliwiająca bezpieczne przewożenie osoby siedzącej na wózku inwalidzkim. W budynku głównym oraz budynku do praktycznej nauki zawodu jest WC dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Warunkiem wejścia z psem asystującym jest wyposażenie zwierzęcia w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. W budynku nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego. W szkole zainstalowany jest monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny. Szkoła posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci alarmu, obsługiwanego przez firmę zewnętrzną. Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.