DOKUMENTY SZKOŁY


Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach


Wewnątrzszkolny system oceniania


Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny


Program Rozwoju Szkoły na lata 2016-2020

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli

Misja i zadania szkoły


Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


Harmonogram roku szkolnego 2019/2020


Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2019/2020


Harmonogram Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2019/2020


Regulamin dotyczący wystawiania ocen z zachowania


Karta ucznia mającego problemy z fekwencją


Karta wycieczki

Zgoda-oświadczenie rodziców


Ogólne warunki ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków


Oświadczenie o rezygnacji z zajęć Wychowania do życia w rodzinie


Nowe propozycje tematów godzin wychowawczych

Propozycje tematów godzin wychowawczych


Plany nauczania i numery programów, WSO, podręczniki


Indywidualna karta realizacji podstawy programowej - wersja WORD

Indywidualna karta realizacji podstawy programowej - wersja PDF

Rozliczenie realizacji podstawy programowej.
Rok szkolny 2018/19.

Oświadczenie o realizacji podstawy programowej.

Karta monitoringu realizacji podstawy programowej.

Góra strony
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach