DOKUMENTY SZKOŁY


Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Siedlcach
oraz Wewnątrzszkolne zasady oceniania


Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3
w Siedlcach
oraz Wewnątrzszkolne zasady oceniania


Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego
w Siedlcach
oraz Wewnątrzszkolne zasady oceniania


Statut Technikum nr 3
w Siedlcach
oraz Wewnątrzszkolne zasady oceniania


Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny


Koncepcja Rozwoju Szkoły na lata 2020-2025


Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli


Misja i zadania szkoły


Kalendarz roku szkolnego 2022/2023


Harmonogram roku szkolnego 2022/23


Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2022/2023


Harmonogram Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2022/2023


Regulamin dotyczący wystawiania ocen z zachowania


Karta ucznia mającego problemy z fekwencją


Karta wycieczki

Zgoda-oświadczenie rodziców


Ogólne warunki ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków


Oświadczenie o rezygnacji z zajęć Wychowania do życia w rodzinie


Nowe propozycje tematów godzin wychowawczych

Propozycje tematów godzin wychowawczych


Plany nauczania i numery programów, podręczniki


Indywidualna karta realizacji podstawy programowej - wersja WORD

Indywidualna karta realizacji podstawy programowej - wersja PDF

Rozliczenie realizacji podstawy programowej.
Rok szkolny 2020/21.

Oświadczenie o realizacji podstawy programowej.

Karta monitoringu realizacji podstawy programowej.

Góra strony
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach