DOKUMENTY SZKOŁY


Program Rozwoju Szkoły

Program Rozwoju Szkoły-załącznik

Program Rozwoju Szkoły na lata 2016-2020-propozycja

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli

Misja i zadania szkoły


Kalendarz roku szkolnego 2016/2017


Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017


Harmonogram Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2016/2017


Regulamin dotyczący wystawiania ocen z zachowania


Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach

Zmiany w statucie z 16 grudnia 2013r


Program wychowawczy


Szkolny program profilaktyki


Karta wycieczki

Zgoda-oświadczenie rodziców


Ogólne warunki ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków


Oświadczenie o rezygnacji z zajęć Wychowania do życia w rodzinie


Wniosek o dopuszczenie programow - kształcenie ogólne


Wniosek o dopuszczenie programow - kształcenie zawodowe


Propozycje tematów godzin wychowawczych


Plany nauczania i numery programów, WSO, podręczniki


Indywidualna karta realizacji podstawy programowej - wersja WORD

Indywidualna karta realizacji podstawy programowej - wersja PDF

Rozliczenie realizacji podstawy programowej.
I semestr - rok szkolny 2016/17.

Oświadczenie o realizacji podstawy programowej.

Karta monitoringu realizacji podstawy programowej.

Góra strony
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach