Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach
| Strona główna |Wymagane dokumenty.


  1. Podanie o przyjęcie do szkoły potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.

  2. Kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego.

  3. Wypełniony kwestionariusz osobowy   kwestionariusz do pobrania

  4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej składają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

  5. 2 fotografie.

  6. Zaświadczenie (jeśli takie posiadają)
  1. opinie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy kandydatów z problemami zdrowotnymi),
  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych).| Strona główna |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach